Stadgar

Statsvetenskapliga förbundets stadgar

Statsvetenskapliga förbundet, instiftat den 23 april 1971

(Senast ändrade den 30 september 2021)

§1 Statsvetenskapliga förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare, doktorander och studerande på avancerad nivå i statsvetenskap, samt av andra med högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskaplig analys. Inom förbundet finns ämnesmässigt specialiserade sektioner och nätverk inom det statsvetenskapliga arbetsfältet.

§2 Förbundets uppgift är:

 1. att fortlöpande initiera och uppmuntra en kritisk analys av statsvetenskapens verksamhet inom forskning och utbildning samt av ämnet statsvetenskaps roll och uppgift i samhället,
 2. att tillvarata information om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen,
 3. att informera om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen,
 4. att på olika sätt främja kontakter och samarbete mellan statsvetare från olika institutioner inom och utanför landet
 5. att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt och nordiskt samarbete, samt
 6. värna den akademiska friheten i forskning och undervisning.

§3 Medlem i förbundet är den som individuellt betalat medlemsavgiften eller den som är anställd vid en statsvetenskaplig institution eller enhet som betalt den kollektiva medlemsavgift som förbundsmötet fastställt.

§4 Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna in motioner till föreningens årsmöte. Motionerna ska ha inkommit till styrelsen minst sex veckor före årsmötet.

§5 Förbundets verksamhet utövas av allmänt förbundsmöte och av styrelsen.

§6 Förbundsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, sammanträder årligen. Vid förbundsmötet har samtliga medlemmar yttrande- och rösträtt. Därvid skall följande förekomma:

 1. behandling av styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
 2. fastställande av årsavgift till förbundet,
 3. val av styrelse och av två revisorer för förbundet,
 4. val av ort för nästkommande årsmöte samt
 5. behandling av styrelseförslag och inkomna motioner

§7 Styrelsen består av ordförande, en ledamot eller ledamöter som är sekreterare och kassaförvaltare samt ytterligare minst tio ledamöter. Styrelsen fördelar arbetet inom sig och kan utse vice ordförande och/eller ledamöter med andra särskilda uppdrag.

§8 Styrelsen har till uppgift att sköta förbundets löpande verksamhet och därvid särskilt ansvara för

 1. att främja kontakter mellan svenska statsvetare och statsvetare i andra länder,
 2. att främja kontakter mellan lärare och forskare i statsvetenskap vid de olika lärosätena,
 3. att verka för tvärvetenskapliga kontakter mellan statsvetenskap och andra ämnen,
 4. att verka för kontakter mellan statsvetare och det omgivande samhället

§9 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förbundsmötet.