Sektioner och nätverk

Sektioner och nätverk

Sektionen om internationella relationer


IR-sektionens uppgift är att främja forskning om internationella relationer (IR) inom Statsvetenskapliga förbundet och vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut. Ambitionen är att bidra till att skapa nya kontaktytor och ett aktivt nätverk av IR-forskare. Detta kan i sin tur också bereda grund för forskningssamarbeten inom Sverige. I samband med Statsvetenskapliga förbundets årsmöte äger även sektionens årsmöte rum, och sektionen är ofta involverad i planerandet av IR-workshops vid årsmötet.


Kontaktperson: Magnus Lundgren, Göteborgs unversitet. E-post: Magnus.Lundgren@gu.se

Politiskt beteende och partier (SWEPOP)


Politiskt beteende och partier (SWEPOP) är ett forskarnätverk inom Statsvetenskapliga förbundet som vill främja och vara en mötespunkt för forskare som med olika utgångspunkter studerar politiskt beteende och partier. Nätverket organiserar den återkommande arbetsgruppen Politiskt beteende och partier på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte.


Kontaktperson: Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet. E-post: Magnus.Hagevi@lnu.se

Nätverket i politisk teori


Syftet med nätverket är att underlätta kontakter och diskussioner bland doktorander och forskare i statsvetenskap med inriktning mot politiska idéer och politisk teori, men också att stärka diskussionen om idédebatt och samhällsutveckling mer allmänt. Nätverket arrangerar en egen konferens en gång om året, och står som värd för en återkommande arbetsgrupp vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte.


Kontaktperson: Ludvig Beckman, Stockholms universitet. E-post: Ludvig.Beckman@statsvet.su.se

Svenska nätverket för europaforskning i statskunskap (SNES)


Nätverket är en organisation som binder samman svensk statsvetenskaplig universitetsforskning med fokus på europeiska frågeställningar. Nätverkets verksamhet finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Nätverket är öppet för forskare, studenter och andra med ett särskilt intresse för Europaforskning. Webbplats: https://www.snes.se/


Kontaktperson: Anna Michalski, Uppsala universitet. E-post: anna.michalski@statsvet.uu.se

Nätverket för offentlig organisation och styrning (NOOS)


Nätverket är ett tvärvetenskapligt samverkansnätverk inom det samhällsvetenskapliga fältet vid svenska universitet och högskolor som vänder sig till er som forskar om offentlig organisation, förvaltning och styrning. Huvudsyftet är att främja kunskapsutbyte och nätverksbyggande och vi välkomnar mångfald såväl empiriskt, teoretiskt som ämnesmässigt. NOOS organiserar bland annat ett årligen återkommande lunch-till-lunch-seminarium för doktorander och handledare med särskilt intresse för offentlig organisation, förvaltning och styrning.


Kontaktpersoner: Mats Fred, Lunds universitet. E-post: Mats.Fred@svet.lu.se, Tom Karlsson, Göteborgs universitet. E-post: Tom.Karlsson@gu.se

Sektionen om genus och politik


Den primära ambitionen för Sektionen om genus och politik är att främja forskning på detta område vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut. För att åstadkomma detta organiserar sektionen återkommande en arbetsgrupp på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i genus och politik. Målsättningen är att arbetsgruppen ska kunna bidra till att skapa nya kontaktytor som i sin tur kan möjliggöra forskningssamarbeten inom Sverige.


Kontaktperson: Josefina Erikson, Uppsala universitet. E-post: Josefina.Erikson@statsvet.uu.se

Nätverket för statsvetenskaplig miljöforskning


Nätverket för statsvetenskaplig miljöforskning syftar till att främja och utgöra en mötesplats för forskning kring miljöfrågor, klimatpolitik, naturresursförvaltning, men också hållbar utveckling i en bredare mening. Genom att arrangera en återkommande arbetsgrupp om miljöpolitik på förbundets årsmöte samt kommunicera information genom nätverkets maillista, hoppas nätverket kunna främja utbyte och kontakter mellan forskare som med olika teorier, metoder och perspektiv studerar de politiska utmaningar det innebär att ställa om samhället i en hållbar riktning.


Kontaktpersoner: Ana Carolina Penha, Luleå tekniska universitet. E-post: Carolina.Aguiar.Penha@ltu.se, Johan Miyatani, Luleå tekniska universitet. E-post:Johan.Miyatani@ltu.se

Nätverket för kritiska studier om makt och det politiska


Nätverket syftar till att vara en kontaktyta för forskare vars forskning präglas av analyser där begreppen makt, politik och det politiska är centrala, samt av kritiska förhållningssätt när det gäller kunskapsproduktion och teori. Här kan nämnas forskningsinriktningar som feminism, post-strukturalism, kritisk diskursanalys (CDA), post-humanism, Foucaudianska analyser, post-koloniala studier och marxism. Nätverket arrangerar en årlig konferens (Karlstadssymposiet) samt genomför träffar och/eller arbetsgrupper vid förbundets årsmöte.


Kontaktperson: Malin Rönnblom, Karlstads universitet. E-post: Malin.Ronnblom@kau.se

unsplash