Om SWEPSA

Statsvetenskapliga förbundet

Statsvetenskapliga förbundet är statsvetarnas egen ämnesorganisation som bildades 1970. Förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och forskarstuderande i statsvetenskap vid universitet och högskolor samt av andra med högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskap. 

Medlemskap i förbundet tillkommer landets statsvetenskapliga institutioner och statsvetenskapliga ämnesgrupper/enheter vid flerämnesinstitutioner. Styrelsen kan även bevilja individuellt medlemskap för personer som inte tillhör en medlemsinstitution.

När förbundet bildades var uppgiften, liksom idag, att verka för en kritisk analys av statsvetenskapens mål och medel och av ämnets roll och uppgifter i samhället, att informera om den statsvetenskapliga forskningen, att främja samarbete mellan statsvetare från olika institutioner i landet, samt att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt samarbete. Det senare görs bland annat i NOPSA, ECPR och IPSA.

Statsvetenskaplig tidskrift

Statsvetenskaplig tidskrift utges av Fahlbeckska stiftelsen och är organ för Statsvetenskapliga förbundet. Tidskriften publicerar refereegranskade vetenskapliga arbeten och översikter om politik i bred bemärkelse, och utkommer med fyra nummer per år.


Förbundsredaktör

Katarina Roos, Umeå Universitet

Medlemskap i SWEPSA

Kollektivt medlemskap för anställda och doktorander erhålls genom en medlemsavgift som betalas av svenska statsvetenskapliga institutioner och motsvarande.

Individuellt medlemskap

200 kr för heltidsanställda
100 kr för studenter

pg 72 32 39 - 0

Medlemmar i statsvetenskapliga förbundet erhåller rabatt på prenumerationen till Statsvetenskaplig Tidskrift.

Beställ din prenumeration här »