Sektioner & nätverk

Sektionen om Internationella relationer

IR-sektionens uppgift är att främja forskning om internationella relationer (IR) inom Statsvetenskapliga förbundet och vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut. Ambitionen är att bidra till att skapa nya kontaktytor och ett aktivt nätverk av IR-forskare. Detta kan i sin tur också bereda grund för forskningssamarbeten inom Sverige.

Varje större svensk IR-forskningsmiljö har en representant i IR-sektionens styrelse. I samband med Statsvetenskapliga förbundets årsmöte äger även sektionens årsmöte rum, och sektionen är ofta involverad i planerandet av IR-workshops vid årsmötet.

Sedan 2012 har sektionen en Facebook-sida där olika typer av IR-information sprids, och sedan 2013 utser IR-sektionen årligen en "SWEPSA IR Section Guest Lecturer" - en yngre utländsk forskare som bjuds in att hålla föresläsningar i ett antal olika svenska forskningsmiljöer, och som utses genom ett nominerings- och röstningsförfarande inom sektionen.

Kontaktperson: Magnus Lundgren, Göteborgs unversitet. E-post: Magnus.Lundgren@gu.se 

Politiskt beteende och partier (SWEPOP)

Politiskt beteende och partier (SWEPOP) är ett forskarnätverk inom Statsvetenskapliga förbundet som vill främja och vara en mötespunkt för forskare som med olika utgångspunkter studerar politiskt beteende och partier.

Nätverket har verksamhet har aktiviteter:

  • Arrrangera den återkommande arbetsgruppen Politiskt beteende och partier på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte.
  • Kommunicera information genom nätverket via mejllista.

Kontaktperson: Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet. E-post: Magnus.Hagevi@lnu.se

Nätverket i politisk teori

Syftet med nätverket är att underlätta kontakter och diskussioner bland doktorander och forskare i statsvetenskap med inriktning mot politiska idéer och politisk teori, men också att stärka diskussionen om idédebatt och samhällsutveckling mer allmänt.

Nätverket arrangerar en egen konferens en gång om året, och står som värd för en återkommande arbetsgrupp vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte.

Kontaktperson: Ludvig Beckman, Stockholms universitet. E-post: Ludvig.Beckman@statsvet.su.se

Svenska Nätverket för Europaforskning i Statskunskap (SNES)

är en organisation som binder samman svensk statsvetenskaplig universitetsforskning med fokus på europeiska frågeställningar. Nätverkets verksamhet finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Nätverket är öppet för forskare, studenter och andra med ett särskilt intresse för Europaforskning. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

Webbplats: https://www.snes.se/

Kontaktperson: Thomas Persson, Uppsala universitet. E-post: Thomas.Persson@statsvet.uu.se

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning och publicerar Europaperspektiv - årsbok för Europaforskning. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Webbplats: https://www.europaperspektiv.se/

Redaktionssekreterare: Moa Mårtensson, Uppsala universitet. E-post: Moa.Martensson@statsvet.uu.se

Nätverket ”Förvaltning som business – marknadsanpassningens
konsekvenser för processer, aktörer och värden”

Att företag bedriver vård, omsorg och andra verksam­heter på det offentligas uppdrag är idag en del av vår vardag. Den svenska förvaltningen har förändrats och blivit alltmer business. Nätverket ”Förvaltning som business” syftar till att samla doktorander och forskare kring frågor om vad marknadsanpassningen innebär för politikens möjliga och önskvärda roll vad gäller styrning, tjänsternas kvalitativa och jämlika fördelning samt förutsättningar för medborgarnas ansvarsutkrävande. Tack vare nätverksstöd från Riksbankens Jubileumsfond kunde nätverket hösten 2013 ge ut antologin När förvaltning blir business. Marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten. Nätverket leds av David Feltenius och Linda Rönnberg (båda Umeå), Urban Strandberg (Göteborg), Elin Wihlborg (Linköping) samt Ulrika Winblad (Uppsala).

Kontaktperson: Urban Strandberg, Göteborgs universitet. E-post: Urban.Strandberg@gu.se

Nätverket för statsvetenskaplig miljöforskning

Nätverket för statsvetenskaplig miljöforskning syftar till att främja och utgöra en mötesplats för forskning kring miljöfrågor, klimatpolitik, naturresursförvaltning, men också hållbar utveckling i en bredare mening. Genom att arrangera en återkommande arbetsgrupp om miljöpolitik på statsvetenskapliga förbundets årsmöte samt kommunicera information genom nätverkets maillista, hoppas nätverket kunna främja utbyte och kontakter mellan forskare som med olika teorier, metoder och perspektiv studerar de politiska utmaningar det innebär att ställa om samhället i en hållbar riktning.

Kontaktpersoner: 

Ana Carolina Penha, Luleå tekniska universitet. E-post: Carolina.Aguiar.Penha@ltu.se

Johan Miyatani, Luleå tekniska universitet. E-post: Johan.Miyatani@ltu.se

Nätverket för kritiska studier om makt och det politiska

Närverket syftar till att vara en kontaktyta för forskare vars forskning präglas av analyser där begreppen makt, politik och det politiska är centrala, samt av kritiska förhållningssätt när det gäller kunskapsproduktion och teori. Här kan nämnas forskningsinriktningar som feminism, post-strukturalism, kritisk diskursanalys (CDA), post-humanism, Foucaudianska analyser, post-koloniala studier och marxism. Nätverket arrangerar en årlig konferens (Karlstadssymposiet) samt genomför träffar och/eller arbetsgrupper vid förbundets årsmöte.

Kontaktperson: Malin Rönnblom, Karlstads universitet. E-post: Malin.Ronnblom@kau.se