Hem

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

 

Aktuellt

 

Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris till yngre forskare

Årets uppsatspris till yngre forskare går till Jannick Schou, IT-universitetet i Köpenhamn, som tillsammans med Anja Svejgaards Pors, författat uppsatsen, Moral economies and digital frontlines: an ethnographic study of stigma at the gates of the welfare state.

Prismotiveringen lyder:

Jannick Schous och Anja Svejgaards Pors uppsats är en kritisk empirisk studie av mötet mellan utsatta servicebrukare och välfärdsstatens frontlinjebyråkrater inom den nya, expanderande organisationsformen servicecenter/One-stop shops. Genom att kombinera begreppet stigma inom sociologisk forskning med en moralisk och politisk antropologi lyckas författarna genom en etnografisk empirisk studie kartlägga den offentliga servicens mikroprocesser. Författarna visar genom sina observationer hur stigma och skam är komponenter i kontinuerliga samtal och förhandlingar mellan närbyråkrater och människor med stora behov som har svårt att klara digitala servicelösningar. Uppsatsen ger ett tydligt bidrag till en av välfärdsstatens svåraste utmaningar: att leverera offentlig service på ett etiskt sätt till människor med stora och komplexa behov.

 

Statsvetenskapliga förbundets årsmöte hölls den 3-5 oktober i Malmö

Vi vill tacka arrangörer, gäster och deltagare för intressanta och trevliga dagar.

Vid konferensen tillkännagavs två priser, Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik, samt Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidsskrift, se nedan.

 

Boken Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin får Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik

Priset för bästa bok om svensk politik tilldelades boken Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, rfattad av Johannes Lindvall, Hanna Bäck, Carl Dahlström, Elin Naurin, Jan Teorell, vid Lunds universitet och Göteborgs universitet och utgiven på SNS förlag.

Prismotiveringen lyder:

Boken är föredömlig genom att leva upp till akademins centrala uppgifter:

•Ett viktigt inomvetenskapligt forskningsbidrag presenterat med analytisk skärpa och stringens;

•Statsvetenskapligt relevant och pedagogiskt övertygande, som kan vara till glädje för våra statsvetarstudenter om boken läggs in på kurslistorna;

•Ett väsentligt bidrag till den tredje uppgiften: en publik skrift som vågar diskutera tänkbara reformstrategier och som därmed bidrar till den offentliga debatten om den svenska demokratins framtid.

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 2018 delas av Li Bennich-Björkman och Ulf Zander

Priset tilldelas professor Li Bennich-Björkman, för uppsatsen ”Samhällsvetenskaplig forskning. Söndrade vi falla?” (Statsvetenskaplig tidskrift, årg. 119, nr 2), för en viktig, stimulerande och välfunnen betraktelse över samhällsvetenskapens grundläggande förutsättningar.

Samt, professor Ulf Zander, för uppsatsen ”Minnen av ett inbördeskrig. Jubileer och monument i Gettysburg 1863-2017 (Statsvetenskaplig tidskrift, årg. 119, nr 4), för en flyhänt, inbjudande och historiskt bemängd minnespolitisk analys med påtaglig principiell räckvidd."

Prissumman uppgår till 10 000 kr.

 

Jämställdhetskartläggning är klar

Inventeringen och analysen av tillståndet för jämställdheten vid de statsvetenskapliga institutionerna och enheterna i landet är nu klar. Du hittar rapporten här.Vissa saker har förbättrats i förhållande till tidigare kartläggningar men mycket återstår att göra. Förbundet uppmanar till aktiv anvädning av kartläggningens observationer vid det fortsatta arbetet med att förbättra jämställdheten vid institutionerna och enheterna.

 

 

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster