Nomineringinformation

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org


Nomineringsförfarande

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik


Statsvetenskapliga förbundet inrättade 2014 ett pris för den bästa boken om svensk politik. Priset delas ut vart tredje år och kommer närmast att delas ut vid förbundets årsmöte 2018. Böcker som nomineras till detta prisutdelningstillfälle ska ha ett publikationsdatum inom perioden 2014–2018.


Kriterier för nominering: Böcker (monografier eller antologier, inte temanummer av tidskrifter, SOU-rapporter eller andra rapporter till offentliga eller icke-offentliga institutioner) kan nomineras. Nominerade böcker ska ha författats av minst en disputerad statsvetare som vid nomineringstillfället är verksam vid en av förbundets medlemsinstitutioner/-enheter. Doktorsavhandlingar får inte nomineras.


Nomineringsförfarande: Förlag, institutioner och enskilda statsvetare är välkomna att lämna in förslag till prisnominering. Förlag och institutioner får nominera maximalt tre böcker till varje pristillfälle och enskilda forskare maximalt två böcker. För att nominera en bok, fyll i formuläret på nästa sida. En PDF-version av den publicerade boken ska skickas in elektroniskt till Jan Olsson (jan.olsson@oru.se). Vetenskapsrådets jävsregler följs i nomineringsarbetet.


Senaste nomineringsdatum: 15 augusti 2018, kl. 16.00

Prissumma: 8000 kr


Priskommittén består av 5 disputerade statsvetare, av vilka minst två är ledamöter i Statsvetenskapliga förbundets styrelse. Priskommittén utser sin egen ordförande. I priskommittén 2018 ingår:


Jan Olsson (Örebro universitet, ordförande i Statsvetenskapliga förbundet)

Monika Berg (Örebro universitet, Sekr/kassör i Statsvetenskapliga förbundets styrelse)

Hanna Bäck (Lunds universitet)

Mikael Granberg (Karlstad universitet)

Per Strömblad (Linnéuniversitet)Statsvetenskapliga förbundets pris för årsmötets bästa uppsats av yngre forskare


Prissumman är 5 000 kr. Förbundet erbjuder även ett bidrag på upp till 3 000 kr för deltagande i prisutdelning vid nästkommande årsmötesmiddag.


Nomineringsförfarande: Priskommittén kontaktar ledarna för arbetsgrupperna på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte och ber dem att nominera en uppsats från varje workshop. Nomineringen sker under årsmötet och stängs kl. 16.00 under den sista årsmötesdagen. Informationen om pristagaren offentliggörs via SWEPSAs websida efter att priskommittén har sammanträtt, senast två månader efter årsmötet. Vid nästkommande årsmöte meddelas pristagaren offentligt vid den gemensamma konferensmiddagen.


Som yngre forskare räknas doktorander och forskare som har avlagt doktorsexamen inom de senaste sex åren.


Även forskare som avlagt doktorsexamen tidigare kan räknas till denna kategori om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid, till exempel ledighet på grund av sjukdom, plikttjänstgöring inom försvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.


Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift


Statsvetenskapliga förbundet delar ut ett årligt pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift. Uppsatser som publicerats under sektionen "Uppsatser" resp. "Översikter och meddelanden" i tidskriften kan nomineras. Nomineringen gäller för årgången innan tidpunkten för årsmötet. Priset delas ut endast till enskilda uppsatser, som kan vara medförfattade. Priset delas inte ut till hela temanummer.

Nomineringsförfarande: Statsvetenskaplig Tidskrifts redaktionsråd, som utsetts av Statsvetenskapliga förbundet, lämnar förslag till bästa uppsats till Statsvetenskapliga förbundets styrelse, som fattar beslut vid sitt styrelsemöte som föregår årsmötet. Styrelsen har friheten att avvika från Redaktionsrådets förslag.

Prisutdelning: Priset är på 10 000 kr och delas ut i samband med SWEPSAs årsmöte.

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster