Priser

Statsvetenskapliga förbundet

Swedish Political Science Association

www.swepsa.org

 

Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris för yngre forskare

 

Statsvetenskapliga förbundets styrelse beslutade 2007 att inrätta ett uppsatspris för yngre forskare. Priset på 5000 kronor ges till den bästa uppsatsen bland dem som presenterats i någon av arbetsgrupperna vid förbundets årsmöte. Praktiska problem med nomineringsförfarandet och priskommitténs arbete gör att Statsvetenskapliga förbundets styrelse har beslutat att ändra i rutinerna för att besluta om och offentliggöra pristagaren. Istället för att presenteras på plats under årsmötet kommer Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris för yngre forskare att offentliggöras via förbundets websida. Information om pristagaren meddelas offentligt i samband med nästkommande årsmötes middag. Utöver prissumman på 5000 kr erbjuder förbundet pristagaren ett bidrag på upp till 3 000 kr för att delta i nästkommande årsmötets och årsmötets uppmärksammande av uppsatspriset. Styrelsen utser priskommitté.

 

Priset har hittills tilldelats följande pristagare:

 

Karlstad universitet 2017

Karin Leijon, Uppsala universitet. National judges as gatekeepers in European integration: Making decisions about EU legal integration based on preferences, rules or norms?

 

Uppsala universitet (Visby) 2016

Anders Backlund, Södertörns högskola: Isolation and Policy Co-optation: The Path Dependency of the Swedish Cordon Sanitaire.

 

Försvarshögskolan 2015

Stefan Borg, Swedish Institute of International Affairs: Genealogy as Critique in International Relations.

 

Lund 2014

Aksel Sundström, Göteborgs universitet. Covenants with broken swords: Corruption and law enforcement in governance of the commons. QoG Working Paper 2014:10.

 

Stockholm 2013

Emil Persson, Malmö högskola och doktorand i Statsvetenskap vid Lunds universitet. Banning 'Homosexual propaganda': Belonging and visibility in a new media environment.

 

Växjö 2012

Johan Hellström (Umeå universitet) och Holger Döring (University of Bremen). Who Gets Into Government? Coalition Formation in European Parliamentary Democracies.

 

Umeå 2011

Matilde Millares, Stockholms universitet. Om offentligt och privat: I valet mellan välfärdsstat ochvälfärdssamhälle.

 

Göteborg 2010

Lisa Dellmuth, Stockholms universitet. Regions as preassure groups in the EU. The relative influence of demand-side and supply-side actors on the allocation of European Union regional grants.

 

Örebro 2009

Anna Zachrisson, Umeå universitet. Conflict Resolution in Co-Management: Laponia World Heritage.

 

Uppsala 2008

Mikael Persson, Göteborgs universitet. Did the egalitarian reforms of the Swedish educational system equalize levels of democratic citizenship? (samförfattad med Henrik Oscarsson.)

 

Linköping 2007

Gina Gustavsson, Uppsala universitet. The Problem of Individualism.

 

 

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik

 

Vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2014 beslutades att inrätta ett återkommande pris för bästa bok om svensk politik. Priset delades för första gången ut vid förbundets årsmöte 2015. Därefter kommer priset att delas ut vart tredje år, dvs nästa gång vid årsmötet 2018. Böcker som kan nomineras till nästa prisutdelningstillfälle ska ha ett publikationsdatum inom perioden 2014–2018.

 

Kriterier för nominering: Böcker (monografier eller antologier, inte temanummer av tidskrifter, SOU-rapporter eller andra rapporter till offentliga eller icke-offentliga institutioner) kan nomineras. Nominerade böcker ska ha författats av minst en disputerad statsvetare som vid nomineringstillfället är verksam vid en av förbundets medlemsinstitutioner/-enheter. Doktorsavhandlingar får inte nomineras.

 

Nomineringsförfarande: Förlag, institutioner och enskilda statsvetare är välkomna att lämna in förslag till prisnominering. Förlag och institutioner får nominera maximalt tre böcker till varje pristillfälle och enskilda forskare maximalt två böcker. För att nominera en bok, ladda ner och fyll i nomineringsformuläret. En PDF-version av den publicerade boken ska skickas in elektroniskt till priskommitténs ordförande. Vetenskapsrådets jävsregler följs i nomineringsarbetet.

 

Sista nomineringsdatum: Fastställs senare

Prissumma: 8000 kr

 

Priskommittén utses av Statsvetenskapliga förbundets styrelse och består av 5 disputerade statsvetare, av vilka minst två är ledamöter i förbundets styrelse. Priskommittén utser sin egen ordförande.

 

Priset har hittills tilldelats följande pristagare:

2015: Elin Naurin för boken Election promises, party behaviour and voter perceptions (Palgrave Macmillan 2011)

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift

 

Statsvetenskapliga förbundet delar ut ett årligt pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift. Uppsatser som publicerats under sektionen "Uppsatser" resp. "Översikter och meddelanden" i tidskriften kan nomineras. Nomineringen gäller för årgången innan tidpunkten för årsmötet. Priset delas ut endast till enskilda uppsatser, som kan vara medförfattade. Priset delas inte ut till hela temanummer.

Nomineringsförfarande: Statsvetenskaplig Tidskrifts redaktionsråd, som utsetts av Statsvetenskapliga förbundet, lämnar förslag till bästa uppsats till Statsvetenskapliga förbundets styrelse, som fattar beslut vid sitt styrelsemöte som föregår årsmötet. Styrelsen har friheten att avvika från Redaktionsrådets förslag.

Prisutdelning: Priset är på 10 000 kr och delas ut i samband med SWEPSAs årsmöte.

 

Priset har hittills tilldelats följande pristagare:

 

2017: Maria Wendt och Cecilia Åse: "För Sverige - med livet som insats. Afghanistankriget, döden och demokratin" Statsvetenskaplig tidskrift, vol 118, nr 3 (2016)

 

2016: Johan Karlsson Schaffer: "Om urvalets problem: Att undervisa inom och utom den politiska teorins kanon", Statsvetenskaplig tidskrift, vol 117, nr 3 (2015)

 

2015: Johanna Rickne: "Könskvotering och kvinnors karriärer. En jämförelse av svenska politiska partier”, Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 116, nr 2 (2014).

 

2014: Karin Leijon och Christer Karlsson: ”Nationella domstolar som politiska aktörer – främjare av rättslig integration eller försvarare av nationella intressen?”, Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 115, nr (2013).

 

© SWEPSA | Statsvetenskapliga förbundet | All Rights Reserved | Webmaster